2019-02-19

 

                                      Årstämma 2019

Årstämman äger rum i Blomskogs Folkets Hus 2019-04-28. kl 1600.

Kallelse kommer via mail 4 veckor innan.

Alla hjärtligt välkommna!

2019-02-18

Alla med Tripleplay-paket.

Vår komunikationsleverantör IP Only kommer efter sedvanliga förhandlingar höja den s.k. transmissionsavgiften med 30 kr + moms och abonnemang. Höjningen är den första sedan avtalet tecknades för tre år sedan och gäller fr.o.m. kvartalet 2-18.

Detta får till följd att både ComHems och Bahnhofs tripleplay-paket kommer att höjas motsvarande, alltså 30 kr + moms och månad.

Styrelsen

Fibernät Årjäng Sydväst Ek. För.

2018-12-31   

Gott Nytt år önskas alla medlemmar.

                Nya medlemmar

Föreningen har utökats med 3 nya medlemmar, dessutom har ytterligare 4 st fått offerter att tänka på.

 

  • 2018-11-07

Internetavbrottet beräknas inte vara lagat förrän kl1600 på lördag. !!!!!!

Normännen har i samband med nya gatuljus grävt av en tjock kabel. Hoppas att dom lagar den snabbt.

Nu ,0800, har teknikerna lyckats lagat några fibrer bla. vår förbindelse.

Både den ordinarie ducten och reservducten var skadade i anslutning till E-18?, dessutom låg IP-onlys kabel underst av ca 10 andra

2018-10-17

                     Driftsavbrott Lilla Sundsbyn.

Torsdag 18/10 på dagtid kommer  inkoppling av ny fiber istf den åskskadade att ske.

Detta kommer att ske någon gång under dagen och skall förhoppningsvis inte vara så länge.

2018–10-16

                                         Nya medlemmar.

På senare tid har flera intresserade hört av sig för ett ev medlemskap och en handfull har hittills bestämt sig.

2018-05-15

Protokoll mm från stämman se fliken ”Medlemsinfo”

2018-05-05

Arbete pågår med att skapa en e-postadress typ ”info@fibersydvast.se” som kontaktväg till fiberföreningen.

2018-03-21

Kallelse till 2018 års föreningsstämma i Fibernät Årjäng Sydväst ekonomiska förening.

 

Tid:               lördagen den 14 april 2018 kl. 16.00
Plats:            Strömsborgs Folketshus

 

Dagordning

1.    Val av ordförande och sekreterare.

2.    Godkännande av röstlängd.

3.    Val av två stycken justeringsmän.

4.    Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.    Fastställande av dagordning.

6.    Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för 2017.

7.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur  vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

8.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

9.    Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10.Budget för 2018, ekonomisk översikt, medlemsstatus.

11.Medlemsavgifter och andra avgifter.

12.Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.

13.Val av styrelseordförande.

14.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

15.Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16.Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallade.

17.Styrelsens förslag till stadgeändringar.

18.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.

19.Stämman avslutas.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nedan finns ändringsförslaget. Läs före årsstämman !!!!!

Ändringsförslag stadgar