2019-03-31/Peter Rodin

Föreningsstämma Fibernät Årjäng Sydväst

 

Tid: 2019-04-28 kl 16:00

Plats: Folkets Hus, Blomskog

 1. Val av ordförande samt sekreterare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen för 2018.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten
  eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget för 2019
 11. Medlemsstatus, faktureringsmall
 12. Medlemsavgift och andra avgifter.
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen minst två veckor före årsmötet.
 19. Stämman avslutas.

2019-02-18

Alla med Tripleplay-paket.

Vår komunikationsleverantör IP Only kommer efter sedvanliga förhandlingar höja den s.k. transmissionsavgiften med 30 kr + moms och abonnemang. Höjningen är den första sedan avtalet tecknades för tre år sedan och gäller fr.o.m. kvartalet 2-18.

Detta får till följd att både ComHems och Bahnhofs tripleplay-paket kommer att höjas motsvarande, alltså 30 kr + moms och månad.

Styrelsen

Fibernät Årjäng Sydväst Ek. För.