Stadgar

STADGAR för Fibernät Årjäng Sydväst ek för 

 

Fastställda genom stämmobeslut den 16 februari och den 27 april 2013.

 

§ 1  FIRMA
Föreningens namn är Fibernät Årjäng Sydväst ek för.

 

§ 2  ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna en högkvalitativ bredbandsanslutning för bl a data- och telekommunikation samt därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall medverka i föreningens utbyggnad av lokal infrastruktur och därefter nyttja de tjänster som föreningen erbjuder.

 

§ 3  FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Årjängs kommun, Värmlands län.

 

§ 4  MEDLEMSKAP
Till medlem antas en sökande som äger fastighet, är boende eller har verksamhet inom det geografiska område som föreningsstämman fastställer, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Föreningen har inte rätt att neka medlemskap p g a fastighetens geografiska läge. Om en fastighet eller verksamhet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. En medlem som äger flera fastigheter och/eller verksamheter som skall anslutas till kommunikationsnätet genom separata abonnemang måste betala insats, medlemsavgift och övriga avgifter för varje abonnemang. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

 

§ 5  MEDLEMS SKYLDIGHETER
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

 

§ 6 MEDLEMSINSATS

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 15000 kr och högst 27000 kr för varje fiberanslutning på fastigheten.

Av insatsbeloppet ska 100 kr betalas till föreningens konto i samband med ansökan om medlemskap dock senast inom fyra veckor efter att medlemskap beviljats.

Resterande belopp betalas efter tecknandet av fastighetsanslutningsavtal på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

En insats återbetalas sex månader efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar med tillägget att de medel som reserverats för eller investerats i anläggning och därmed förenliga tjänster, material och utrustning inte ska utgöra värde som inkluderas i föreningens egna kapital vid beräkning av eventuell återbetalning till avgående eller utträdande medlem.

 

 

 

§ 7 AVGIFTER

Medlemsavgift:

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst

500 SEK.

Anslutningsavgift:

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift om 400 kr i enlighet med Föreningens fastighetsanslutningsavtal.

Nätavgift:

Varje medlem skall löpande betala en nätavgift för att täcka bl.a. drift, administration och finansiella kostnader i enlighet med överenskommelse i fastighetsanslutningsavtalet.

Samtliga avgifter betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 8 UTTRÄDE

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast 2 år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen. Om fastigheten byter ägare upphör medlemskapet med automatik när ny ägare blivit medlem. Om ny ägare betalar insatsen återbetalas denna omgående till ursprunglig ägare

Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras skall begäran om utträde göras, och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 6 i stadgarna och i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 9 AVGÅNG
Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

 

 

§ 10  UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 11  STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med lägst en och högst tre styrelsesuppleanter.  Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, men växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförandeposten konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöte.

 

§ 12  FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller av styrelseledamöterna två i förening eller av den/de styrelsen utser.

 

§ 13  REVISORER
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljas två revisorer med en revisorsuppleant fram till slutet av ordinarie föreningsstämma.

 

§ 14  RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Första räkenskapsåret omfattar tiden 14 september 2011 – 31 december 2012.

 

§ 15  ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

 

§ 16  ÄRENDE PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.   Val av ordförande samt sekreterare.
2.   Godkännande av röstlängden.
3.   Val av två justeringsmän.
4.   Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
5.   Fastställande av dagordningen.
6.   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

8.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9.   Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Belsut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.

13. Val av styrelseordförande
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar,

och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

 

§ 17  RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. Om den som är formellt registrad som medlem inte närvarar har annan delägare rätt att utöva rösträtten. Den som är ombud genom fullmakt  kan utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

 

§ 18  KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post och/eller genom brev med posten till samtliga medlemmar. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post skall ordinarie postgång användas.

 

§ 19  EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen på eget initiativ eller om det påfordrats skriftligen för behandling av angivet ärende av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

 

§ 20  STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar7 kap 15 §

 

§ 21  ÖVERSKOTT
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 

§ 22   UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

 

§ 23  ÖVRIGT
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667.