Medlemsinfo

Nedan finns handlingarna från årets stämma.

( Budget visas som en XL-fil längs ner på skärmen, övriga word-dokument visas direkt)

 Årsredovisning 2017

Protokoll föreningsstämma 2018 (2)

BUDGET 2018 (2)

                              Dagordning Föreningsstämma i Blomskog lö 8/4 kl 1600.

Kallelse

Till 2017 års föreningsstämma i Fibernät Årjäng Sydväst ek. för.

Lördagen den 8 april 2017 kl. 16.00

Plats Blomskogs Folketshus

Dagordning

 1.  Val av ordförande samt sekreterare.
 2.  Godkännande av röstlängden.
 3.  Val av justeringsmän.
 4.  Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5.  Fastställande av dagordning.
 6.  Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur                            vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 9.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget för 2017.
 11. Medlemsavgifter och andra avgifter.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 13. Val av styrelseordförande.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallade.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.

Efterhand kommer styrelsens information att läggas ut här

 Claes-Uno Brask (ordförande)

 1. Arbetsfördelning inom den nya styrelsen år 2016/17
 2. Dagordningar/kallelser

                             Årsmötesdokument

                             Medlemsinformation

                             Anslutningsavtal, nya och ändringar

                             Föreningens formella adressat

                             Bevakning av innehåll och tillämpning av tecknade avtal

Peter Rodin (sekreterare)

Protokoll styrelsemöten

                             Arkivering

                             Ändringsanmälan till Bolagsverket

                             Insatsbevis

                             Medlemsregister

                             Medlemskapsfrågor

                             Distribution av medlemsinformation

Holger Eriksson (ekonomiansvarig)

Kontakt med redovisningsbyrå

                             Bankfrågor

                             Försäkringar

                             Garantifrågor och andra kontakter med SLL

                      

 

Magnus Andreasson

Markavtal

                             Ledningsrätt

                             Tillståndsärenden (Trafikverket, Lst, kommunen)

Anders Karlsson

Nätdokumentation

Östen Svensson (suppleant)

Kontaktperson mot Drift och underhåll

                      Hemsida

20130506 Rapport om nuläget 13-04-27 dokumentation

20130506 Verksamhetsberättelse 2011 – 2012, 130414

20130418 Information

20130217 Årjäng Sydväst lämnar kommunens bredbandsprojekt

20130209 Ändringsförslag STADGAR för Fibernät ÅSv

20130209 Ånet Samverkansavtal Årjäng Sydväst Slutdokument

20130209 Ånet Bilaga 1, Kostnadsfördelning slutdokument

20130209 Ånet Bilaga 2, Affärsmodell Slutdokument

20130209 Bilaga 1 Information till medlemmarna om extrastämma

 20130209 Bilaga 2 Styrelsens syn på samverkansavtalet

20130209 Bilaga 3 Styrelsens syn på kommunens bredbandsprojekt

20130209 Bilaga  Styrelsens förslag

20130209 Bilaga Ändringsförslag STADGAR för Fibernät Årjäng Sydväst ek för

Svar till kommunen 2012-11-26

Medlemsinformation 2012-10-16

Skrivelse till kommunen 20120923

Medlemsinfo 2012-08-20