Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisation

Föreningens styrelse och styrelseledamöter utgör grunden för verksamhetens organisation och arbetsfördelning. Dessutom kan ansvarsområden också läggas på övriga medlemmar vilka då adjungeras till styrelsen. För vissa specialiserade uppgifter kan uppdrag läggas ut på utomstående konsulter. Långsiktigt räknar föreningen med att det är nödvändigt att den ideella andelen av arbetsinsatser kommer att minska till förmån för en långsiktigt stabil professionell organisation.

Roller och arbetsuppgifter

Samtliga roller beslutas på styrelsemöte förutom ordförande som väljs på föreningsstämman. Nedanstående roller ska innehas av ordinarie styrelsemedlem. Styrelsemedlem kan ha flera roller.

Ordförande (Claes-Uno Brask)

Leda styrelsens arbete

Vara sammankallande till styrelsemöten

Övergripande ansvar för föreningens nät

Svara för att upprätta styrdokument och att dessa uppdateras, är kända och efterlev

Ansvarar för att föreningen har nödvändiga avtal

Svara för att föreningens utvecklingsplan hålls levande

Vice ordförande (Magnus Andreasson)

Ersättare för ordföranden vid dennes förhinder. Samma uppgifter som ordförande

Sekreterare (Peter Rodin)

Protokollför styrelsens möten

Svara för att beslut av styrelsen når berörda personer

Svara för dokumentarkivering

Svara för att medlemmarna hålls informerade om föreningens verksamhet

Ta emot, hantera och förmedla synpunkter från medlemmar

Ekonomiansvarig (Holger Eriksson, Alice Andersson)

Ansvarar med stöd av extern redovisningsbyrå för löpande redovisning, deklarationer och årsbokslut

Svarar för försäkringsfrågor och garantifrågor

Svarar för att föreningen har tillgång till professionell ekonomisk kompetens och lämpligt ekonomisystem

Svarar för bidragsärenden

Svarar för kundreskontra, fakturering och betalningspåminnelser

Svarar för gruppavtal med tjänsteleverantörer

Svarar för leverantörsreskontra och fakturering

Nätansvarig (Holger Eriksson, Magnus Andreasson, Anders Persson, Anders Karlsson)

Ansvarig för drift och underhåll av föreningens nät

Ansvarar för att tillsynsarbetet planeras och utförs

Svarar för nätdokumentation och är kontaktperson mot extern leverantör av

nätdokumentationstjänster

Kontaktperson mot externa leverantörer av drift och underhåll

Kontaktperson via info@fibersydväst.se

Ansvarig för medlemskap (Holger Eriksson, Peter Rodin)

Ansvarig för hanteringar ansökningar om medlemskap och utträde

Ansvarig för offerter vid ansökan om medlemskap

Hålla medlemsregistret uppdaterat

Ansvarig för markavtal och ledningsrätt (Claes-Uno Brask, Anders Persson, Hannes Blomstrand)

Svarar för markavtal och tillståndsärenden

Ansvarig för arbete med ledningsrätt

Ansvarig för hemsida (Peter Rodin)

Svarar för att innehållet i föreningens hemsida är aktuellt

Svarar för kontakterna med extern webb-leverantör

Övriga roller och arbetsuppgifter

Avgränsade roller och arbetsuppgifter kan tilldelas styrelsesuppleant eller medlem (t.ex. specifikt projekt)

Nodansvarig (Ängebäck; Magnus Andreasson, Lennartsfors; Anders Persson, Trättlanda och Sundsbyn; Anders Karlsson)

Tillsyn av nod

Externa aktörer

Redovisningsbyrå

Svarar för löpande redovisning, betalningar och fakturering.

Svarar för deklarationer och skatter.

Svarar för upprättande av årsbokslut.

Drift och underhålls-leverantör

Svarar för att utföra uppgifter enligt upprättat avtal inklusive Ledningskoll-administration och utsättning.

Leverantör av nätdokumentationstjänster

Tillhandahåller ett dokumentationssystem enligt avtal.
Svarar för att nätdokumentationen uppdateras enligt underlag från föreningen